Exhibition   /  Works  /  LuxuryLogico  /   CV   /   Contact 

EN / CN

2022  / 2021  /  2020  /  2019  /  2018  2017  /  2016  /  2015  /  2014  /  2013  2012 2011  /  2010  /  2009  /  2008  /  2007  /  2006  /  2005 2004

天氣好不好我們都要飛


生活帶來的種種愉快與不安之間
光州美術館,光州,南韓, 2016


四合


夜生活
法國巴黎高等美院,巴黎,法國, 2016


日光域


再生運動─數位時代的科技反思
國立台灣美術館,台中,台灣, 2016


寂靜之黑


物.理
台北市立美術館,台北,台灣, 2016


流-日本海軍第六燃料廠新竹支廠


我‧再新竹:當代新銳藝術展
新竹市美術館,新竹,台灣, 2016